Koszty usług notarialnych

Notariusz należy do tej grupy zawód, które nazywamy zawodami zaufania publicznego. Do jego głównych zadań należy sporządzanie dokumentów urzędowych, które zawierają wolę stron. Każda czynność notarialna musi być zarejestrowana i ma swój odrębny numer w księdze. Przed przystąpieniem do wykonywania właściwych czynności notariusz musi stwierdzić tożsamość osób. Robi to na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów, na które zezwala prawo. Jeżeli klient ma ze sobą wszelkie niezbędne dokumenty i sprawa dotyczy tylko jednej strony (ma to miejsce np. w przypadku sporządzania testamentu), notariusz przystępuje do sporządzenia dokumentu, który ma charakter urzędowy. Jeśli natomiast sprawa dotyczy kilku osób, których wizyta jest u notariusza niezbędna, umawia się z klientem na ponowne spotkanie. Każdy sporządzony dokument, który zawiera treści będące istotne dla danej sprawy, notariusz ma obowiązek odczytać w obecności osoby lub osób zainteresowanych. Jeśli zachodzi taka konieczność, nanosi poprawki. Jeśli dany dokument jest zgodny z wolą stron następuje procedura podpisywania. Podpis składają strony a także notariusz. Notariusz udaje się także na walne zgromadzenia spółek i spisuje protokół posiedzenia w formie aktu notarialnego. Może także spisywać dokumenty dotyczące przebiegu zdarzeń w różnych organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, czy spółdzielniach. Do zadań notariusza należy także przyjmowanie do przechowania różnych dokumentów, np. papiery wartościowe, weksle, czeki. Przyjmując przedmioty na przechowanie spisuje protokół.Jeśli depozytem są środki pieniężne to składa je na specjalnym koncie bankowym.
Praca notariusza odbywa się w przeważającym procencie w jego biurze, gdzie podejmuje interesantów. Niekiedy może zdarzyć się sytuacja, kiedy to będzie musiał podjechać do klienta. Taka sytuacja może mieć miejsce w czasie przebywania danej osoby w szpitalu.
Praca notariusza to bardzo odpowiedzialne zajęcie. Odpowiada on całym swoim majątkiem za prawidłowość pobranych opłat, za skutki prawne i uchybienia w czynnościach notarialnych, za przygotowanie aplikanta notarialnego do zawodu notariusza oraz za pracę innych zatrudnionych osób w jego kancelarii. Odpowiada on także dyscyplinarnie za błędy zawodowe lub uchybienia powadze i godności zawodu. ze względu na charakter pracy związanej rzetelną, zgodną z prawem obsługą klientów notariusz powinien umieć nawiązywać kontakty z ludźmi i postępować z nimi. Ludzie bardzo często muszą korzystać z usług notariusza i wtedy powstaje pytanie ile kosztuje notariusz. Cennik takich usług jest różny i zależy od tego jaką czynność musi wykonać notariusz. Maksymalne stawki tych wynagrodzeń nie są jednak wypadkowa cen rynkowych. Ustalane są poprzez rozporządzenie, które podaje górne granice opłat za daną czynność. Opłaty te mogą być zwiększone np. o koszty dojazdu do klienta, itd. Zazwyczaj cennik usług jest taki sam u każdego notariusza, trudno raczej znaleźć kancelarię oferujące swoje usługi dużo taniej niż te wynikające z maksymalnych stawek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here