Przerwy w pracy

Dzisiejszy artykuł zostanie w całości poświęcony tematyce przerw w pracy. Poniżej odpowiemy sobie na pytanie: ile przerwy na 8 godzin pracy Przepisy prawa pracy przewidują różne rodzaje przerw dla pracownika, który pracuje 8 godzin:

1)piętnaście minut przerwy na odpoczynek

*jest to przerwa obowiązkowa – pracodawca nie może z niej zrezygnować i odmówić udzielenia jej pracownikowi, gdyż została ona zagwarantowana pracownikowi w kodeksie pracy
*przerwa ta jest wliczana do czasu pracy, czyli pracownik mimo, że jest na przerwie to otrzymuje wynagrodzenie za ten czas i nie musi tego czasu odpracowywać
* w przypadku gdy pracownikiem jest osoba młodociana powyżej 16 lat, wówczas zamiast standardowych piętnastu minut na odpoczynek przysługuje jej trzydzieści minut
* przerwa nie musi być w całości wykorzystana od razu, tzn. że istnieje możliwość jej podzielenia na dwie lub trzy krótsze przerwy, które łącznie będą wynosiły 15 min. Z przepisów pracy nie wynika, kiedy pracownik musi wykorzystać tą przerwę, a więc taka decyzja należy do pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca może ustalić, że wszyscy pracownicy w firmie będą odbywać przerwę o określonej godzinie albo że to każdy pracownik będzie decydował kiedy chce odbyć przerwę, oczywiście w porozumieniu z pracodawcą.

2) sześćdziesiąt minut przerwy na spożycie posiłku lub załatwienia spraw osobistych takich jak np. wizyta u lekarza, czy w urzędzie

*jest ona fakultatywna, pracodawca może ją wprowadzić w umowie o pracę, regulaminie lub układzie zbiorowym pracy, ale nie musi;
*jeśli pracodawca wprowadził taki rodzaj przerwy, to wówczas musi jej udzielić
*przy czym przerwa ta nie jest wliczana do czasu pracy, a więc pracownikowi za ten czas nie należy się wynagrodzenie, chyba że co innego ustalił pracodawca w regulaminie pracy, układzie zbiorowym czy w umowie zawartej z pracownikiem.

3) pięć minut przerwy, gdy pracujesz przy komputerze

*przerwa ta przysługuje po każdej godziny pracy spędzonej przed ekranem komputera
*jest ona wliczana do czasu pracy, czyli przysługuje za nią wynagrodzenie.

4) dwie półgodzinne przerwy w pracy w przypadku karmienia dziecka piersią lub dwie przerwy czterdziestopięcio minutowe, jeżeli kobieta karmi więcej niż jedno dziecko

* są wliczane do czasu pracy, a więc przysługuje za nie wynagrodzenie;
* na wniosek pracownicy przerwa ta może zostać udzielona łącznie. W praktyce kobiety korzystają z tej przerwy w ten sposób, że rozpoczynają pracę później lub kończą wcześniej o łączny czas przerw
* przerwa ta nie jest uzależniona od wieku dziecka, czyli pracownicy przysługuje prawo do tej przerwy tak długo jak karmi dziecko piersią *przerwa udzielana jest na wniosek pracownicy, a w razie gdy żąda tego pracodawca do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o karmieniu piersią.

5) Przerwy dla pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
* skrócenie czasu pracy poprzez ustalenie przerw wliczanych do czasu pracy
* w przypadku prac monotonnych wprowadzenie przerwy jest obligatoryjne
* przerwy te są płatne, wliczane do czasu pracy
* wymiar przerw i stanowisk na których takie przerwy przysługują ustala pracodawca w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy, po konsultacji z pracownikami i po zasięgnięciu opinii lekarza, który sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here